Thứ 4, 01/02/2023, 7:10 PMWelcome Dân ngụ cư
Registration | Login
RSS
A1 Ngọc Hồi 2005-2008
Site menu
Tán gẫu
200
Cảm nhận
Đi học đại học các bạn thấy thế nào
Total of answers: 39
Đăng nhập
Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
Tìm kiếm
Lịch
«  Tháng 8 2008  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Thời tiết

Thời tiết Hà Nội

Nhiệt độ - Thời Gian - Độ ẩm


Hà Nội

 Thời tiết một số vùng ở nước ta

Main » 2008 » Tháng 8 » 25 » Mình Nhớ Lắm - Thùy Linh
8:48 AM
Mình Nhớ Lắm - Thùy Linh

M×nh nhí l¾m c¸c b¹n nh÷ng ng­êi ®· ®em l¹i nô c­êi trong niÒm vui trong nçi buån,trong n­íc m¾t,trong giê phót ra ch¬i,trong tiÕt häc c¶ lò qu©y quÇn bªn nhau,trong nh÷ng buæi bän m×nh ®i ch¬i ®©u ®ã cïng nhau....…mµ giê chØ cßn lµ dÜ v·ng....…

M×nh nhí l¾m th»ng b¹n cu­êi lµ kh«ng thÊy Tæ quèc ,hay ®i linh tÞnh cïng m×nh nh÷ng khi ®­uîc nghØ häc thªm ®ét xuÊt, nã ®· lµm cho M×nh mét t« mú kh«ng mì,®· cho m×nh c¸i gâ vai vç vÒ , ®­ua ¸o cho M×nh khi trêi rÐt,khi m×nh bÞ u­ít...... cho m×nh bê vai v÷ng ch¾c....…

M×nh nhí l¾m cËu b¹n hay giµnh kÑo víi m×nh, v« t­u nhÊt m×nh tõng gÆp cËu b¹n du­êng nhu­ kh«ng chÞu lín ®· ®­uîc M×nh cho nh÷ng c¸i vÐo mµ kh«ng kªu ®au,laÞ b¶o vÐo n÷a ®i , M×nh vÐo thËt vµ råi cã nh÷ng lÇn ph¶i nh¨n mÆt *_* ®· cho m×nh nh÷ng c¸i ch¹m nhÑ hai ®Çu ngãn tay trá,nh÷ng c¸i n¾m tay thËt chÆt mçi khi M×nh buån,M×nh vui, M×nh c« ®¬n, nh÷ng khi ®«ng vÒ, nh÷ng lóc hÌ ®Õn, c¶ lóc chia tay......

M×nh nhí l¾m nô c­uêi cña mét ng­uêi b¹n ®Æc biÖt , ®· cho M×nh mét c¶m gi¸c nhÑ nhµng.TÊt c¶ vÒ b¹n sÏ m·i luån in s©u trong kÝ øc ªm dÞu......dï ®· cã lóc M×nh buån M×nh khãc v× b¹n Êy,M×nh lo sî sÏ mÊt b¹n Êy......Nhí l¾m c¶m gi¸c b¹n n¾m tay M×nh ®i qua dßng nu­íc......B©y giê thËt nhÑ nhµng......


M×nh nhí l¾m cËu b¹n lóc gäi M×nh lµ mµy-tao,lóc xu­ng tªn ,lóc l¹i ®ßi lµm anh M×nh, hay ®ïa hay pha trß víi M×nh ,lóc lµm M×nh giËn nh­ng ch¼ng thÓ giËn ®u­îc l©u,hay giùt giùt nhÑ ®u«i tãc M×nh, thØnh tho¶ng l¹i goi M×nh vµ d­uêng nhu­ l¹i kh«ng cã g× ®Ó nãi,hay kÓ mét c¸ch v« tu­ nh÷ng c©u chuyÖn cho M×nh nghe vµ råi l¹i b¶o......”Tao ch¼ng cã g× ®Ó nãi víi mµy c¶”......(*_~)


M×nh nhí l¾m cËu b¹n thØnh tho¶ng l¹i ®Ìo M×nh vÒ khi trêi tèi,vµ lóc nµo còng chØ xu­ng tªn víi M×nh ......
M×nh nhí l¾m th»ng b¹n h¹y gäi M×nh b»ng nh÷ng c¸i tªn ngè ngè l¹i hay g©y sù víi M×nh lµm M×nh tøc mµ ch¼ng lµm g× ®u­îc ......

M×nh nhí l¾m cËu b¹n tr­uíc kia hay gâ vai M×nh råi l¹i vê nh­u kh«ng cã g×,®· h¸t cho M×nh nghe, ®· ®Õn bªn c¹nh M×nh gióp M×nh v­u¬t qua lóc khã kh¨n, ®· ®éng viªn M×nh nhiÒu , ®· lo l¾ng cho M×nh thËt nhiÒu ......nhu­ng M×nh chØ biÕt nãi ......M×nh xin lçi......


M×nh nhí l¾m con b¹n mµ tru­íc ®©y M×nh víi nã rÊt hay c·i nhau chØ v× hai ®øa ®Òu th¼ng tÝnh......nh­ung cã lÏ nhê giËn nhau mµ M×nh víi nã hiÓu nhau nhiÒu h¬n..M×nh nhí khi nã vui «m chÇm lÊy M×nh råi hÐt to¸ng lªn,nhí bu«Ø tèi nã bÊt ngê hÑn M×nh ra bÕn bus ®Ó nh×n nã khãc, nhí lóc hai ®øa vi vu ®¹p xe ®i linh tinh ,cïng ngåi ch¬i ®iÖn tö,cïng h¸t b©ng qu¬ mét c©u h¸t,cïng m¨m ch¸o trai,......cïng chê ®îi...... Nã dÔ th­u¬ng,nhÝ nh¶nh,hay goi M×nh lµ”...... GÇy”,dÔ xóc ®éng, nhiÒu lóc l¹i “qu¸ trÎ con”,”ng©y th¬ dÔ sî” .....nh­ung ...... thØnh tho¶ng tr­uíc kia nã l¹i hay ‘®iªn ®iªn” tùa vµo vai M×nh råi khãc ngon lµnh cßn b©y giê M×nh tin r»ng : Nã cøng r¾n h¬n nhiÒu ......


M×nh nhí l¾m con b¹n hµi h­íc hay nghÜ ra nh÷ng trß “vÊn vë”nh­ung M×nh rÊt thÝch lóc nµo còng an ñi M×nh b»ng mét c¸ch g× ®ã rÊt ®Æc biÖt......khi th× gäi M×nh lµ Mµy,khi l¹i gäi “c¸i c« kia”,”t«i ®· b¶o c«” lóc l¹i ngät ngµo vç vÒ”cËu ui”......Nã còng hay xóc ®éng l¾m,thÝch nhÊt c¶m gi¸c ngåi sau xe nã råi l¹ ghÑo cho nã buån,’µ mµ xe cña nã còng ®Æc biÖt l¾m(*-*)”,nã kùc tèt ......hi v× nã hay cho M×nh b¾t n¹t....…hªhe......


M×nh nhí l¾m con b¹n hay bÞ M×nh trªu mµ kh«ng lµm ®­îc g×,hay bÞ M×nh gâ vai mµ kh«ng bÝt lµ ai,hay t©m sù víi M×nh khi nã buån.SÏ nhí l¾m ®øa con g¸i bÐ báng rÊt mùc quan t©m ®Õn M×nh ,nhí vÎ mÆt ng©y ng«,d¸ng h×nh nhá bÐ cña nã,nhí nh÷ng c¸i n¾m tay thËt chÆt......


M×nh nhí l¾m con b¹n lu«n kÒ bªn M×nh suèt nh÷ng n¨m häc trß.Nhí nh÷ng c¸i cï,c¸i vÐo nhÌ nhÑ ,nh÷ng c¸i «m chÆt vç vÒ vµ c¶ nh÷ng c¸i n¾m tay mäi lóc mäi n¬i n÷a chø.Lµm sao cã thÓ quªn nh÷ng buæi tan tru­êng mµ M×nh ®îi nã ë gèc c©y xµ cõ chØ ®Ó ngåi sau xe nã,mét ®øa mét tay che « m«t tay vÞn nhÑ vµo ®øa kia,cßn mét ®øa th× ®Ìo bÊt kÓ trêi n¾ng hay m­ua,chiÕc xe ®· g¾n víi bao kØ niÖm......


Vµ M×nh nhí l¾m th»ng b¹n ngµy ngµy cïng M×nh trªn con ®­êng ®Õn tru­êng.Ch¾c ch¾n sÏ vÉn cßn h×nh ¶nh nã che « ngµy ngµy cho M×nh nh­u tr­íc kia ,råi cã lóc c¶ hai...... cïng u­ít sòng v× m­ua, hay khi nã ®Ìo M×nh mµ trªn tay vÉn cßn ®ang cÇm que kem, nh÷ng buæi tèi c¶ hai cïng l­uîn vµi vßng t×m mét n¬i yªn tÜnh ®Ó hãng giã,vµ c¶ c¸i kÕ ho¹ch ch­ua thµnh : s¸ng dËy tËp thÓ dôc n÷a chø......LiÖu tÊt c¶ cßn cã thÓ n÷a kh«ng.?

Ký øc còng cã thÓ vui hoÆc buån , cã thÓ ®em l¹i cho b¹n niÒm tin, ®éng lùc sèng hoÆc khiÕn b¹n nhí ®Õn nh÷ng ®au th­¬ng , bÊt h¹nh trong cuéc ®êi...... nh­ng nh÷ng ký øc Êy ®· thÊm s©u vµo t©m hån b¹n vµ trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng cña b¹n. Chóng nh¾c nhë r»ng cuéc ®êi b¹n thËt giµu cã ,®Çy ý nghÜa vµ cã rÊt nhiÒu ng­êi th­¬ng yªu b¹n lu«n ë bªn c¹nh b¹n.

Views: 2245 | Added by: a1ngochoi | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: